Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών – Φροντίδα Αναπνευστικών και Αλλεργικών Νοσημάτων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, διοργανώνει Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών στη Φροντίδα Αναπνευστικών και Αλλεργικών Νοσημάτων. Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 200 εκπαιδευτικών ωρών, 100 θεωρία και 100 κλινική άσκηση και απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Κλινικών Νοσηλευτών, Παιδιατρικών Κλινικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόχων ή μη Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με γραπτές εξετάσεις και από την εν γένει συμμετοχή τους στα εργαστήρια, κλινικά φροντιστήρια και κλινικά σενάρια καθώς και παρουσίαση εργασίας στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχία από τη διαδικασία της τελικής αξιολόγησης οδηγεί τους συμμετέχοντες σε Βεβαίωση Πιστοποίησης. Το εν λόγω Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 29 μόρια επιμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην κα. Ναυσικά Βιολάκη στο τηλέφωνο 210 7461485 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].