Κατηγορίες
Έρευνα Μελέτες άλλων φορέων

Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας

MIS 377228

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επιστημονικός υπεύθυνος: Εμμανουήλ Βελονάκης, Καθηγητής

Περιγραφή: Διεξαγωγή συγχρονικής μελέτης για τη διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας. Σύγκριση της ομάδας των μεταναστών με Έλληνες και εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων. Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και συμβουλές σε θέματα υγείας και νομικά ζητήματα.

Ιστοσελίδα: www.healthgate4all.gr